Ważny komunikat!

Informujemy, że serwis UltraPanel.pl kończy działalność z dniem 31 października 2018 roku. Wszystkim Państwu będącymi naszymi klientami przez minione prawie 10 lat serdecznie dziękujemy za współpracę. Informujemy także, że od dnia 1 października 2018 roku wyłączamy możliwość przedłużenia abonamentu oraz zaprzestajemy rozsyłania e-mail o wygasających kontach. W przypadku wszelkich pytań związanych z zakończeniem działania serwisu prosimy o kontakt na email biuro@ultrapanel.pl.

Regulamin usługi

Regulamin usługi z dnia 23-05-2018

POLITYKA PRYWATNOŚĆI SERWISU ULTRAPANEL.PL ========================================== Informacje o Administratorze Właścicielem Serwisu internetowego UltraPanel.pl i administratorem danych osobowych zbieranych za jego pośrednictwem jest DK International Krzysztof Dorosz (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Bydgoska 9A/1, 81-322 Gdynia); NIP: 5521465632; REGON: 120471005. Obowiązki informacyjne Administratora Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne DK International Krzysztof Dorosz wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016. Nr 119. Dalej: RODO). Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art 12. RODO. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych Administrator Serwisu UltraPanel.pl wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@ultrapanel.pl we wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych w ramach tego Serwisu. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Serwis UltraPanel.pl ma ma prawo do kontaktowania się w sprawie ochrony swoich danych również za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora widocznych na oficjalnej stronie Serwisu. Deklaracja Administratora Administrator Serwisu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są: - przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, - zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, - adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, - prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, - przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane, - przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej Administrator wdrożył m.in następujące zabezpieczenia: zapory (firewall), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrolę autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania przez niego do określonych Regulaminem Serwisu UltraPanel.pl zasad, w szczególności nieudostępnienia swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w Serwisie oraz ich aktualizacja. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z prawnie dopuszczalnych działań podejmowanych przez Administratora Serwisu Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników i ich zakres: Zawarcie i realizacja umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną oferowanej przez Serwis UltraPanel.pl: podstawa przetwarzania: art 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonywania umowy) dane osobowe posiadacza konta i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług Serwisu za pośrednictwem tego konta: imię, nazwisko, adres email, adres do wystawienia faktury, Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do Serwisu UltraPanel.pl, dane i geolokalizacja urządzenia (m.in. adres IP), z którego dokonywane jest połączenie). Administrator przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Serwisu UltraPanel.pl Udostępnianie danych osobowych Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, albo w oparciu o obowiązek prawny. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych) Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane: Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie - przez cały czas istnienia konta (trwania umowy). Po skasowaniu konta przez Użytkownika są trwale usuwane w ciągu 365 dni (z wyłączeniem kopii bazy danych tworzonych ze względu bezpieczeństwa Serwisu; dane z kopii są usuwane po upływie maksymalnie 12 miesięcy). Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej - do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje: prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO; prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych), prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe. Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy podany do kontaktu w sprawach dot. ochrony danych osobowych, przy pomocy formularza kontaktowego lub innych danych kontaktowych Serwisu UltraPanel.pl. W przypadku kontaktów, o których mowa w pkt. 2, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z funkcjonalności Serwisu UltraPanel.pl Dane zawarte w Profilu Użytkownika mogą być dobrowolnie przez tego Użytkownika modyfikowane, przy czym brak niektórych wskazanych przez Administratora danych może ograniczyć korzystanie z niektórych funkcji Serwisu. Wycofanie zgody w przypadku, kiedy jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody Aby zakończyć przetwarzanie danych osobowych związanych z profilem przez Serwis UltraPanel.pl należy usunąć konto w Serwisie Polityka plików cookies. Niniejsza Polityka jest integralną częścią Polityki Prywatności. Korzystając z serwisu UltraPanel.pl wyrażasz zgodę na jej zasady oraz zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookie. Czym są pliki cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji. Pliki cookie używane przez UltraPanel.pl. Sesyjne Pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania użytkownika oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu. Pliki cookie zapisywane w domenie ultrapanel.pl nie zawierają danych osobowych. Pliki cookie podmiotów trzecich. Analityczne Pliki zapisywane przez: Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów. Rezygnacja (opt-out): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Zarządzanie plikami cookie. Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz. Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji serwisu. REGULAMIN SERWISU ULTRAPANEL.PL =============================== Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu dostępnego pod adresem https://ultrapanel.pl/. Do wykładni postanowień niniejszego regulaminu ma zastosowanie prawo polskie. Serwis UltraPanel.pl jest własnością firmy DK International, o danych jak niżej: DK International Krzysztof Dorosz ul. Bydgoska 9A/1 81-322 Gdynia NIP: PL5521465632 Firma DK International jest jedynym podmiotem, który posiada wszelkie prawa do serwisu. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.ultrapanel.pl/terms/. Dział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. SERWIS - system teleinformatyczny UltraPanel.pl polegający na udostępnianiu kodu HTML paneli przedmiotów aukcyjnych z dostępnych źródeł (serwisów trzecich) oraz hosting dynamicznie generowanych miniatur przedmiotów wyświetlanych w panelach. 2. OPERATOR - właściciel SERWISU - firma DK International. 3. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna lub prawna, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do narzędzi oferowanych przez SERWIS. 4. KONTO UŻYTKOWNIKA - login, adres e-mail oraz hasło podane przez UŻYTKOWNIKA SERWISU podczas rejestracji. 5. UMOWA - świadczenie przez OPERATORA usług SERWISU. Umowa jest ważna na czas określony od momentu jej zawarcia do momentu upłyniecia daty ważności abonamentu na KONCIE UŻYTKOWNIKA w SERWISIE i nie ulega automatycznemu przedłużeniu. Dział 2 Rejestracja i prywatność 1. Warunkiem korzystania z SERWISU jest rejestracja użytkownika i zaakceptowanie przez UŻYTKOWNIKA regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.ultrapanel.pl/terms/. 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia przesłanych danych. 3. Dane podane przez UŻYTKOWNIKA podczas rejestracji, a także dane bilingowe są przetwarzane przez OPERATORA wyłącznie na potrzeby SERWISU. OPERATOR nie udostępnia danych rejestracyjnych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia. 4. OPERATOR zapewnia prywatność adresów poczty elektronicznej UŻYTKOWNIKOM - nie przekaże w żadnej formie osobom trzecim adresów poczty. 5. W szczególnych przypadkach OPERATOR zastrzega sobie prawo do udostępnienia adresów poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym. 6. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez OPERATORA w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do UŻYTKOWNIKA. 7. OPERATOR będzie informował UŻYTKOWNIKA za pomocą wiadomości e-mail o istotnych kwestiach technicznych związanych z prowadzonym kontem (informacje o zbliżającym się okresie końca abonamentu, potwierdzenia zamówień oraz dokumentów bilingowych, itp.). 8. Jeśli UŻYTKOWNIK wyrazi na to zgodę, OPERATOR będzie przekazywał UŻYTKOWNIKOWI za pomocą wiadomości e-mail informacje o charakterze handlowym (np. komunikaty o nowych funkcjonalnościach, nowych usługach, itp.). Zgoda na przesyłanie informacji o charakterze handlowym może zostać w każdej chwili wycofana przez użytkownika z pomocą oznaczenia odpowiedniej opcji w profilu użytkownika dostępnym po zalogowaniu do SERWISU. Dział 3 Korzystanie z SERWISU 1. SERWIS umożliwia UŻYTKOWNIKOM generowanie paneli aukcyjnych oraz hosting wygenerowanych miniatur przedmiotów w formatach cyfrowych dostosowanych do potrzeb wyświetlania w postaci panelu aukcyjnego. 2. Panele aukcyjne tworzone są na podstawie listy przedmiotów pobranych z zewnętrznych źródeł poprzez zautomatyzowane API. UŻYTKOWNIK definiuje źródło przedmiotów podając odpowiednie dane identyfikujące je. 3. Poprawność działania SERWISU zależy od poprawności zwracanych danych przez źródła zewnętrzne oraz od niezawodności wykorzystywanych API. 4. Tworzenie miniatur wyświetlanych w panelach związane jest z przechowywaniem i przetwarzaniem zdjęć przedmiotów UŻYTKOWNIKA w infrastrukturze informatycznej OPERATORA na co UŻYTKOWNIK wyraża zgodę. 5. UŻYTKOWNIK może zamieścić w zewnętrznych serwisach WWW odsyłacze do własnych paneli aukcyjnych, ale zobowiązuje się używać do tego celu niezmodyfikowanego specjalnie do tego celu przeznaczonego kodu HTML pobranego ze strony SERWISU. Wprowadzanie zmian przez UŻYTKOWNIKA w kodzie HTML wymaga każdorazowo indywidualnej zgody OPERATORA. 6. SERWIS zastrzega sobie prawo do linkowania paneli aukcyjnych bądź konkretnych miniatur aukcji na stron internetowych SERWISU. 7. UŻYTKOWNIK może wykorzystywać w SERWISIE źródła przedmiotów zawierających przedmioty i powiązane z nimi zdjęcia, na których publikację uzyskał zgodę lub których jest właścicielem. Zdjęcia nie mogą naruszać innych przepisów prawnych (prawa autorskie, itp). 8. Ze względów technicznych miniatury z usuniętych paneli aukcyjnych mogą być dostępne on-line jeszcze tydzień po ich usunięciu. 9. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania z SERWISU przez jego UŻYTKOWNIKÓW. 10. OPERATOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dostępnych dodatkowych funkcjonalnościach SERWISU, jak również ich usuwania, jeśli funkcje te nie są funkcjami kluczowymi SERWISU (tj. takimi, które są wyszczególnione jako parametry abonamentu). 11. Konto UŻYTKOWNIKA może zostać zablokowane przez operatora w sytuacji, gdy UŻYTKOWNIK nie przestrzega zapisów niniejszego regulaminu i/lub prawa polskiego. 12. Prawidłowe działanie SERWISU wymaga, aby osoba wyświetlająca panel aukcyjny miała zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer lub Firefox (przeglądarki testowane przez OPERATORA) z aktywną funkcją COOKIES oraz wysyłającą poprawnie nagłówek HTTP REFERER. 13. Działanie panelu może zostać zakłócone przez obecność innych pośredniczących w komunikacji HTTP elementów (np. serwery cache, proxy, itp.), a także przez niestandardowe zachowanie przeglądarki internetowej w zakresie wykorzystywania pamięci tymczasowej Cache. Dział 4 Odpowiedzialność UŻYTKOWNIKA 1. UŻYTKOWNICY, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet. 2. OPERATOR zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli: a. będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, b. UŻYTKOWNIK działa na szkodę SERWISU, innych użytkowników SERWISU lub użytkowników sieci Internet, c. nie została wniesiona opłata abonamentowa za usługę, d. został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu. 3. Po stronie UŻYTKOWNIKA leży aktualizacja danych kontaktowych, które można edytować po zalogowaniu się na stronę profilu użytkownika w SERWISIE. 4. UŻYTKOWNIK oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie materiałów. Dział 5 Abonamenty, ważność konta oraz przedłużanie ważności konta 1. UMOWA świadczenia usług SERWISU pomiędzy OPERATOREM a UŻYTKOWNIKIEM jest ważna w okresie ważności posiadania danego abonamentu, określonego przez dzień jego wygaśnięcia. Po terminie ważności abonamentu UMOWA automatycznie wygasa. 2. Każdy abonament określony jest poprzez zakres usług w postaci limitów na konkretne zasoby lub dostępność określonych funkcji nazywane dalej warunkami świadczenia usług SERWISU. 3. OPERATOR będzie limitował zużycie zasobów lub dostępność funkcjonalności na koncie UŻYTKOWNIKA w SERWISIE do progu określonego przez aktywny w danej chwili abonament na jego koncie. 4. W okresie ważności UMOWY (czyli w okresie trwania wykupionego abonamentu) OPERATOR gwarantuje użytkownikowi stałe warunki świadczenia usług SERWISU, zgodnie z wykupionym na dany okres czasu abonamentem. 5. UŻYTKOWNIK w dowolnym momencie ma możliwość: a. zakupu dodatkowego okresu obecnie posiadanego abonamentu pod warunkiem, że w chwili zakupu abonament ten jest dalej dostępny w sprzedaży, lub b. zmiany na dowolnie wybrany aktualnie dostępny abonament. 6. Zmiana abonamentu A na abonament B jest: a. bezpłatna - jeśli cA <= cB, b. płatna - w każdym innym przypadku, a opłata wyliczana jest ze wzoru: (D * (cB - cA)) + 10% i zaokrąglana do groszy. gdzie: D - pozostała ilość dni ważności konta w momencie wykonywania zmiany abonamentu, cA - średnia opłata za 1 dzień abonamentu A w wybranym okresie abonamentowym zależnym od D, cB - średnia opłata za 1 dzień abonamentu B w wybranym okresie abonamentowym zależnym od D. 7. Zmiana abonamentu na koncie przez UŻYTKOWNIKA może wiązać się z deaktywacją konta, jeśli po zmianie UŻYTKOWNIK przekracza dostępne limity abonamentu określone przez warunki świadczenia UMOWY. W takim przypadku UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za wyłączenie usługi do momentu jej ponownej aktywacji (zmniejszenia wykorzystania zasobów lub ponowny zakup większego abonamentu). 8. OPERATOR nie gwarantuje dostępności posiadanego przez UŻYTKOWNIKA w danej chwili abonamentu do zakupu w przyszłości (tj. po dacie jego zakupu). Jeśli UŻYTKOWNIK, którego abonament nie jest dostępny w sprzedaży nie zdecyduje się na zakup nowego aktualnie dostępnego abonamentu, to UMOWA obowiązuje do końca ważności aktualnego abonamentu, a następnie automatycznie wygasa. 9. Każdy zakup dodatkowego okresu ważności abonamentu: a. jeśli abonament na koncie jest jeszcze ważny to dodatkowa liczba dni sumuje się z obecną datą wygasania abonamentu na koncie, b. jeśli abonament na koncie już wygasł, data wygasania abonamentu na koncie liczona jest od dnia zrealizowania zamówienia. 10. Zakupienie abonamentu przez UŻYTKOWNIKA odbywa się za pomocą systemu zamówień w systemie. UŻYTKOWNIK powinien utworzyć zamówienie na dany abonament, a następnie opłacić go z użyciem dostępnych metod płatności on-line. 11. Zamówienie zostaje automatycznie zrealizowane w momencie gdy pośrednicy finansowi udostępniający metody płatności on-line przekażą OPERATOROWI za pomocą automatycznego kanału powiadomień informację o pozytywnym przyjęciu płatności za to zamówienie. 12. Za zrealizowane zamówienie UŻYTKOWNIK otrzyma fakturę VAT o ile w momencie składania zamówienia umieścił w systemie w przeznaczonym do tego celu formularzu dane bilingowe. 13. Jeśli faktura VAT nie została wystawiona automatycznie do zamówienia (ze względu na brak danych bilingowych) UŻYTKOWNIK może wysłać na adres e-mail polecenie wystawienia faktury VAT do takiego zamówienia pod warunkiem, że UŻYTKOWNIK podał dane bilingowe. 14. Faktury VAT przekazywane są UŻYTKOWNIKOM za pomocą funkcji SERWISU poprzez odpowiednio zabezpieczone połączenie SSL zapewniające poufność, niezaprzeczalność i integralność przesyłanych danych z systemu OPERATORA. 15. UŻYTKOWNIK z adresem korespondencyjnym z terenu Polski może zamówić duplikat faktury VAT w formie papierowej wysyłany pocztą na adres korespondencyjny. Zamówienie należy każdorazowo kierować na adres e-mail biuro@ultrapanel.pl. Dział 6 Rozwiązanie Umowy 1. Automatyczne rozwiązanie UMOWY następuje po upłynięciu daty ważności abonamentu zgodnie z opisem w Dziale 5 punkt 1. 2. UZYTKOWNIK może w każdej chwili zakończyć korzystanie z SERWISU wypowiadając UMOWĘ za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@ultrapanel.pl. 3. Wypowiedzenie UMOWY na wniosek OPERATORA zobowiązuje OPERATORA do zwrotu UŻYTKOWNIKOWI niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę - chyba, że UŻYTKOWNIK naruszył którykolwiek z punków regulaminu, w takim wypadku, wniosek o zwrot środków będzie nie uwzględniony. 4. UŻYTKOWNIK ma prawo odstąpić od UMOWY zawartej na odległość do 10 dni od jej zawarcia. Dział 7 Postanowienia końcowe 1. We wszystkich sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Oblicz korzyść