Regulamin usługi

Regulamin usługi z dnia 31-01-2018

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu dostępnego pod adresem http://ultrapanel.pl/. Do wykładni postanowień niniejszego regulaminu ma zastosowanie prawo polskie. Serwis UltraPanel.pl jest własnością firmy DK International, o danych jak niżej: DK International ul. Bydgoska 9A/1 81-322 Gdynia NIP: PL5521465632 Firma DK International jest jedynym podmiotem, który posiada wszelkie prawa do serwisu. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.ultrapanel.pl/terms/. Dział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. SERWIS - system teleinformatyczny UltraPanel.pl umożliwiający tworzenie paneli przedmiotów aukcyjnych oraz ich publikację na stronach WWW (w szczególności na stronach WWW aukcji internetowych w wybranych serwisach aukcyjnych). 2. OPERATOR - właściciel SERWISU - firma DK International. 3. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna lub prawna, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do narzędzi oferowanych przez SERWIS. 4. KONTO UŻYTKOWNIKA - login, adres e-mail oraz hasło podane przez UŻYTKOWNIKA SERWISU podczas rejestracji. 5. UMOWA - świadczenie przez OPERATORA usług SERWISU. Umowa jest ważna na czas określony od momentu jej zawarcia do momentu upłyniecia daty ważności abonamentu na KONCIE UŻYTKOWNIKA w SERWISIE i nie ulega automatycznemu przedłużeniu. Dział 2 Rejestracja i prywatność 1. Warunkiem korzystania z SERWISU jest rejestracja użytkownika i zaakceptowanie przez UŻYTKOWNIKA regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.ultrapanel.pl/terms/. 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia przesłanych danych. 3. Dane podane przez UŻYTKOWNIKA podczas rejestracji, a także dane bilingowe są przetwarzane przez OPERATORA wyłącznie na potrzeby SERWISU. OPERATOR nie udostępnia danych rejestracyjnych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia. 4. OPERATOR zapewnia prywatność adresów poczty elektronicznej UŻYTKOWNIKOM - nie przekaże w żadnej formie osobom trzecim adresów poczty. 5. W szczególnych przypadkach OPERATOR zastrzega sobie prawo do udostępnienia adresów poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym. 6. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez OPERATORA w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do UŻYTKOWNIKA. 7. OPERATOR będzie informował UŻYTKOWNIKA za pomocą wiadomości e-mail o istotnych kwestiach technicznych związanych z prowadzonym kontem (informacje o zbliżającym się okresie końca abonamentu, potwierdzenia zamówień oraz dokumentów bilingowych, itp.). 8. Jeśli UŻYTKOWNIK wyrazi na to zgodę, OPERATOR będzie przekazywał UŻYTKOWNIKOWI za pomocą wiadomości e-mail informacje o charakterze handlowym (np. komunikaty o nowych funkcjonalnościach, nowych usługach, itp.). Zgoda na przesyłanie informacji o charakterze handlowym może zostać w każdej chwili wycofana przez użytkownika z pomocą oznaczenia odpowiedniej opcji w profilu użytkownika dostępnym po zalogowaniu do SERWISU. Dział 3 Korzystanie z SERWISU 1. SERWIS umożliwia UŻYTKOWNIKOM generowanie paneli aukcyjnych oraz hosting wygenerowanych miniatur przedmiotów w formatach cyfrowych dostosowanych do potrzeb wyświetlania w postaci panelu aukcyjnego. 2. Panele aukcyjne tworzone są na podstawie listy przedmiotów pobranych z zewnętrznych źródeł poprzez zautomatyzowane API. UŻYTKOWNIK definiuje źródło przedmiotów podając odpowiednie dane identyfikujące je. 3. Poprawność działania SERWISU zależy od poprawności zwracanych danych przez źródła zewnętrzne oraz od niezawodności wykorzystywanych API. 4. Tworzenie miniatur wyświetlanych w panelach związane jest z przechowywaniem i przetwarzaniem zdjęć przedmiotów UŻYTKOWNIKA w infrastrukturze informatycznej OPERATORA na co UŻYTKOWNIK wyraża zgodę. 5. UŻYTKOWNIK może zamieścić w zewnętrznych serwisach WWW odsyłacze do własnych paneli aukcyjnych, ale zobowiązuje się używać do tego celu niezmodyfikowanego specjalnie do tego celu przeznaczonego kodu HTML pobranego ze strony SERWISU. Wprowadzanie zmian przez UŻYTKOWNIKA w kodzie HTML wymaga każdorazowo indywidualnej zgody OPERATORA. 6. SERWIS zastrzega sobie prawo do linkowania paneli aukcyjnych bądź konkretnych miniatur aukcji na stron internetowych SERWISU. 7. UŻYTKOWNIK może wykorzystywać w SERWISIE źródła przedmiotów zawierających przedmioty i powiązane z nimi zdjęcia, na których publikację uzyskał zgodę lub których jest właścicielem. Zdjęcia nie mogą naruszać innych przepisów prawnych (prawa autorskie, itp). 8. Ze względów technicznych miniatury z usuniętych paneli aukcyjnych mogą być dostępne on-line jeszcze tydzień po ich usunięciu. 9. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania z SERWISU przez jego UŻYTKOWNIKÓW. 10. OPERATOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dostępnych dodatkowych funkcjonalnościach SERWISU, jak również ich usuwania, jeśli funkcje te nie są funkcjami kluczowymi SERWISU (tj. takimi, które są wyszczególnione jako parametry abonamentu). 11. Konto UŻYTKOWNIKA może zostać zablokowane przez operatora w sytuacji, gdy UŻYTKOWNIK nie przestrzega zapisów niniejszego regulaminu i/lub prawa polskiego. 12. Prawidłowe działanie SERWISU wymaga, aby osoba wyświetlająca panel aukcyjny miała zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer lub Firefox (przeglądarki testowane przez OPERATORA) z aktywną funkcją COOKIES oraz wysyłającą poprawnie nagłówek HTTP REFERER. 13. Działanie panelu może zostać zakłócone przez obecność innych pośredniczących w komunikacji HTTP elementów (np. serwery cache, proxy, itp.), a także przez niestandardowe zachowanie przeglądarki internetowej w zakresie wykorzystywania pamięci tymczasowej Cache. Dział 4 Odpowiedzialność UŻYTKOWNIKA 1. UŻYTKOWNICY, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet. 2. OPERATOR zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli: a. będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, b. UŻYTKOWNIK działa na szkodę SERWISU, innych użytkowników SERWISU lub użytkowników sieci Internet, c. nie została wniesiona opłata abonamentowa za usługę, d. został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu. 3. Po stronie UŻYTKOWNIKA leży aktualizacja danych kontaktowych, które można edytować po zalogowaniu się na stronę profilu użytkownika w SERWISIE. 4. UŻYTKOWNIK oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie materiałów. Dział 5 Abonamenty, ważność konta oraz przedłużanie ważności konta 1. UMOWA świadczenia usług SERWISU pomiędzy OPERATOREM a UŻYTKOWNIKIEM jest ważna w okresie ważności posiadania danego abonamentu, określonego przez dzień jego wygaśnięcia. Po terminie ważności abonamentu UMOWA automatycznie wygasa. 2. Każdy abonament określony jest poprzez zakres usług w postaci limitów na konkretne zasoby lub dostępność określonych funkcji nazywane dalej warunkami świadczenia usług SERWISU. 3. OPERATOR będzie limitował zużycie zasobów lub dostępność funkcjonalności na koncie UŻYTKOWNIKA w SERWISIE do progu określonego przez aktywny w danej chwili abonament na jego koncie. 4. W okresie ważności UMOWY (czyli w okresie trwania wykupionego abonamentu) OPERATOR gwarantuje użytkownikowi stałe warunki świadczenia usług SERWISU, zgodnie z wykupionym na dany okres czasu abonamentem. 5. UŻYTKOWNIK w dowolnym momencie ma możliwość: a. zakupu dodatkowego okresu obecnie posiadanego abonamentu pod warunkiem, że w chwili zakupu abonament ten jest dalej dostępny w sprzedaży, lub b. zmiany na dowolnie wybrany aktualnie dostępny abonament. 6. Zmiana abonamentu A na abonament B jest: a. bezpłatna - jeśli cA <= cB, b. płatna - w każdym innym przypadku, a opłata wyliczana jest ze wzoru: (D * (cB - cA)) + 10% i zaokrąglana do groszy. gdzie: D - pozostała ilość dni ważności konta w momencie wykonywania zmiany abonamentu, cA - średnia opłata za 1 dzień abonamentu A w wybranym okresie abonamentowym zależnym od D, cB - średnia opłata za 1 dzień abonamentu B w wybranym okresie abonamentowym zależnym od D. 7. Zmiana abonamentu na koncie przez UŻYTKOWNIKA może wiązać się z deaktywacją konta, jeśli po zmianie UŻYTKOWNIK przekracza dostępne limity abonamentu określone przez warunki świadczenia UMOWY. W takim przypadku UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za wyłączenie usługi do momentu jej ponownej aktywacji (zmniejszenia wykorzystania zasobów lub ponowny zakup większego abonamentu). 8. OPERATOR nie gwarantuje dostępności posiadanego przez UŻYTKOWNIKA w danej chwili abonamentu do zakupu w przyszłości (tj. po dacie jego zakupu). Jeśli UŻYTKOWNIK, którego abonament nie jest dostępny w sprzedaży nie zdecyduje się na zakup nowego aktualnie dostępnego abonamentu, to UMOWA obowiązuje do końca ważności aktualnego abonamentu, a następnie automatycznie wygasa. 9. Każdy zakup dodatkowego okresu ważności abonamentu: a. jeśli abonament na koncie jest jeszcze ważny to dodatkowa liczba dni sumuje się z obecną datą wygasania abonamentu na koncie, b. jeśli abonament na koncie już wygasł, data wygasania abonamentu na koncie liczona jest od dnia zrealizowania zamówienia. 10. Zakupienie abonamentu przez UŻYTKOWNIKA odbywa się za pomocą systemu zamówień w systemie. UŻYTKOWNIK powinien utworzyć zamówienie na dany abonament, a następnie opłacić go z użyciem dostępnych metod płatności on-line. 11. Zamówienie zostaje automatycznie zrealizowane w momencie gdy pośrednicy finansowi udostępniający metody płatności on-line przekażą OPERATOROWI za pomocą automatycznego kanału powiadomień informację o pozytywnym przyjęciu płatności za to zamówienie. 12. Za zrealizowane zamówienie UŻYTKOWNIK otrzyma fakturę VAT o ile w momencie składania zamówienia umieścił w systemie w przeznaczonym do tego celu formularzu dane bilingowe. 13. Jeśli faktura VAT nie została wystawiona automatycznie do zamówienia (ze względu na brak danych bilingowych) UŻYTKOWNIK może wysłać na adres e-mail polecenie wystawienia faktury VAT do takiego zamówienia pod warunkiem, że UŻYTKOWNIK podał dane bilingowe. 14. Faktury VAT przekazywane są UŻYTKOWNIKOM za pomocą funkcji SERWISU poprzez odpowiednio zabezpieczone połączenie SSL zapewniające poufność, niezaprzeczalność i integralność przesyłanych danych z systemu OPERATORA. 15. UŻYTKOWNIK z adresem korespondencyjnym z terenu Polski może zamówić duplikat faktury VAT w formie papierowej wysyłany pocztą na adres korespondencyjny. Zamówienie należy każdorazowo kierować na adres e-mail biuro@ultrapanel.pl. Dział 6 Rozwiązanie Umowy 1. Automatyczne rozwiązanie UMOWY następuje po upłynięciu daty ważności abonamentu zgodnie z opisem w Dziale 5 punkt 1. 2. UZYTKOWNIK może w każdej chwili zakończyć korzystanie z SERWISU wypowiadając UMOWĘ za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@ultrapanel.pl. 3. Wypowiedzenie UMOWY na wniosek OPERATORA zobowiązuje OPERATORA do zwrotu UŻYTKOWNIKOWI niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę - chyba, że UŻYTKOWNIK naruszył którykolwiek z punków regulaminu, w takim wypadku, wniosek o zwrot środków będzie nie uwzględniony. 4. UŻYTKOWNIK ma prawo odstąpić od UMOWY zawartej na odległość do 10 dni od jej zawarcia. Dział 7 Postanowienia końcowe 1. We wszystkich sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Oblicz korzyść